logga transparent 350px


Rapporten från undersökningen i Trottaberg är nu klar! Här syns den tryckta publikationen på 252 sidor.

Ny rapport om platskontinuiteten i Söndrum

Den här rapporten redovisar resultaten från den arkeologiska undersökning som 2019 genomfördes vid Trottaberg, Söndrum, utanför Halmstad. Undersökningen kunde visa att området öster om nuvarande Trottabergs by kontinuerligt har nyttjats som boplats sen äldre bronsålder. Inom närområdet har också senneolitiska hus framkommit.

Även om platskontinuiteten varit stark så har bebyggelsen varierat över tid. Under bronsåldern fanns en gård som flyttade omkring inom området. Under äldre bronsålder fanns på gården ett enormt bostadshus som visar att Trottaberg var en av ett fåtal centralgårdar i Halmstadsområdet vid denna tid. Under yngre bronsålder var bebyggelsen av mer normala dimensioner. Från förromersk järnålder tolkas bebyggelsen representera två samtida gårdar vilket möjligen utökades till tre under romersk järnålder. Ett hus, daterat till århundradena omkring Kristi födelse, var större än de övriga och kan möjligen påvisa att gården också under denna period var jämförelsevis välbeställd. Under folkvandringstid och vendeltid fanns återigen bara en gård på platsen. Under vikingatid expanderade bebyggelsen kraftigt. Vid ingången till vikingatiden fanns två gårdslägen inom boplatsen. Inom ett av dessa anlades två brandgravar i anslutning till ett av husen. Under senare delen av vikingatiden tillkom ytterligare en till två gårdar, samt ett flertal hus, i en byliknande struktur där bebyggelsen var mer eller mindre jämnt fördelad över hela undersökningsområdet. En av gårdarna tolkades som den primära inom byn.

Arkeologen undersöker ett av stolphålen i ett hus.Arkeologen undersöker ett av stolphålen i ett hus.

Väster om Trottabergs by framkom endast ett hus. Det var ett litet kvadratiskt rännhus från bronsåldern som sannolikt varit knutet till kultutövningen. Husets byggnation var samtida med det stora huset från äldre bronsålder på boplatsen österut men det var sannolikt i bruk ännu under yngre bronsålder. När kulthuset byggdes fanns redan en mellanneolitisk flatmarksgrav på platsen men det är knappast troligt att denna fortfarande var känd. Att huset byggdes på samma plats visar dock att platsen varit betydelsefull under en anmärkningsvärt lång tid.

I rapporten finns också en vetenskaplig fördjupning där en samlad bild av kunskapsläget kring det förhistoriska åkerbruket i Halland presenteras utifrån det makrofossila materialet.

Rapporten finns att ladda ner här.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login