logga transparent 350px


Delar av den gamla bytomten i Ströja, som den ser ut idag. Sökschakt dras upp med grävmaskin för att spåra historisk bebyggelse och andra arkeologiska lämningar.

Arkeologi runt Ströja by – järnålder och medeltid på Malmölandet utanför Norrköping

Av det som en gång var Ströja gamla by finns inte mycket kvar att se idag. Ströja ligger på en ås på halvön Malmölandet utanför Norrköping - förr ett frodigt odlingslandskap, idag ett snabbt växande industriområde. Men under järnålder och medeltid en rik bebyggelse med storgårdar och byar längs åsryggen.

Byn Ströjas förhistoriska rötter har vi god kunskap om, tack vare våra stora undersökningar 2012, 2013 och 2016. Undersökningarna visade att platsen har varit bebyggd sedan järnåldern. Här fanns en betydelsefull storgårdsmiljö under folkvandringstid och vendeltid, som sedan avlöstes av en by under vendeltid och vikingatid. Fynden från undersökningarna antyder att det också funnits en högreståndsmiljö i Ströja på 1200-talet. Byns fortsatta öden från 1300-talet fram till början av 1900-talet är endast delvis kända, främst via kartor och historiska källor.

Under några veckor i augusti har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning av olika områden i och runt Ströja gamla bytomt. Orsaken är att kommunen planerar att uppföra vallar för att skydda boende i området från buller och störningar från industri och tung trafik. Arkeologiska lämningar som kommer beröras av exploateringen måste därför hittas och avgränsas. Utredningen har dels gett oss möjlighet att ta upp titthål inne på den historiska bytomten och den förhistoriska boplatsen och dels gett oss en bättre bild av de gravfält som tillhört Ströja.

Flera gravfält runt Ströja identifierades i samband med undersökningen 2016. Gravarna är inte undersökta, men de runda stensättningarna och högarna är av en typ som brukar känneteckna den mellersta och yngre järnålderns gravfält. Gravarna är troligen samtida med boplatsen under folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. För att utreda gravarnas datering och sambandet till bebyggelsen skulle de dock behöva undersökas. Vid utredningen kunde vi lokalisera ytterligare fyra gravar i närheten.

Okänd gravhög Ströja Norrköping ArkeologikonsultDelar av en tidigare okänd gravhög som hittades under utredningen. Högen är sannolikt drygt 15 meter i diameter. Denna grav ingick i en grupp med gravar som hittades med hjälp av sökschaktning. Gravgruppen ligger strax norr om det tidigare kända gravfältet bredvid Ströja.

Utifrån äldre kartor känner vi till den ungefärliga utbredningen för Ströja by under 1600- och 1700-talen. Vår utredning har berört det som var tomtmark och ängsmark i den södra och västra delen av bytomten under tidigmodern tid. Tomterna motsvarar med största sannolikhet de upp till 10 gårdar som vi vet fanns i Ströja under 1500-tal och troligen även tidigare.

I sökschakten hittade vi bland annat spår efter byns gårdar, i form av stenlagda vägar eller gårdsplaner samt grunden av ett hus. I närheten av husgrunden hittades två mynt, ett från 1676 och ett från 1700-talet. Kanske hörde bebyggelsen till denna period. Huset är inte utmarkerat på kartorna.

Fyndmaterialet från bytomten har inte bearbetats än, men innehåller föremål från medeltid till tidigmodern tid. Något vi hittat mycket av är hästskor. Eftersom hästskor varierat i utseende under olika tidsperioder kommer vi att kunna använda dem i daterande syfte. Flera hästskor är av medeltida typ. Ett annat fynd från Ströjas äldre dagar är en del av en sammansatt benkam med ornamentik som kan dateras till cirka 1250-1350.

De kommande åren kommer det att ske mycket arkeologiskt arbete runt gamla Ströja. Orsaken är den omfattande exploateringen för industrier och tillhörande infrastruktur. Samtidigt som detta innebär att det historiska landskapet runt Ströja omvandlas och försvinner så ger det också nya kunskaper om hur forna Malmölandet en gång sett ut och hur man levde där.

Fynd från Ströjas historiska bytomt Arkeologi Ströja Norrköping ArkeologikonsultNågra av fynden som hittats inom Ströjas historiska bytomt vid vår utredning i augusti 2019. Till höger: två hästskor av medeltida-tidigmodern typ. Nederst: en kniv av järn, okänd ålder. I mitten: två mynt från 1600- respektive 1700-talet. Till vänster: fragment av en kam från högmedeltid.

Login