logga transparent 350px


Kulthuset närmast i bild, fotograferat från söder. Det ligger på rak linje och närmst hopbyggt med en stensättning och bakom den ett röse. I bakgrunden pågår byggnationen av Roslagsbanans depå.

Kulthus och gravar i Molnby

Halvvägs i årets fältarbete vill vi berätta om en lite oväntad upptäckt: ett kulthus från bronsåldern. Bland arkeologer går liknande konstruktioner ofta under beteckningen brobyhus, efter ett tidigt fynd i Broby nära Uppsala. I fokus för årets undersökning ligger två gravområden från bronsålder. Gravområdena ligger på varsitt krönparti längs samma blockrika och steniga höjdsträckning, och har ungefärligen använts inom perioden 1500 till 500 f.Kr. Gravområdena har liknande utformning. På den högsta punkten i varje område finns ett manifest gravröse. Det ena röset är undersökt. Som vanligt i liknande rösen fanns inte så mycket föremål i det. Enstaka stenartefakter, bland annat malstenslöpare och ett hängbryne, fanns i röset och en hel del brända ben. Det fanns också en sekundärgrav högre upp i röset där vi kan se att de brända benen har legat i ett kärl, eftersom de påträffades vid en hartstätningsring från en näver- eller träbehållare.

Fig 2 900pxlBifrost, bron som gudarna färdades på i fornnordisk mytologi, välver sig över utgrävningen en dag i september. Under den syns det ena krönröset, och i förgrunden en avlång hägnadsliknande stenkonstruktion som ännu inte har undersökts.

I anslutning till rösena finns stensättningar som är gravar med brända ben, men det finns också många andra stenkonstruktioner som inte alltid är så lättolkade. De stenkonstruktionerna verkar inte innehålla något mer än stenarna de är byggda av. En del är förmodligen spår av en slags scenografi som man byggde upp för att utföra olika slags ritualer i gravområdena.

Kulthuset ligger i anslutning till det ena röset och utgörs av en rektangulär sylliknande stengrund. Stengrunden är till synes tom invändigt. Att det är just ett kulthus är än så länge snarast en välgrundad förmodan eftersom vi bara rensat fram det ur matjorden och inte grävt ut det ännu. Men likheten är stor med andra kulthus från bronsåldern. En likhet är placeringen invid gravarna, en annan den speciella formen. Snart ska vi undersöka anläggningen och förhoppningsvis kommer vi göra fynd och hitta anläggningar som ger tydligare besked. Användes den som ett hus för begravningsritualer? Var kulthuset en plats där man kunde komma i kontakt med gudar och förfäder?

Fig 3 900pxlDet fina lilla brynet med upphängningshål påträffades i det ena röset.

Login