logga transparent 350px


Boken om Molnby är nu klar! Här syns den tryckta publikationen på 340 sidor.

Ny bok från Molnbyprojektet

En vacker försommardag 2016 klev vi förväntansfulla ut på undersökningsytan vid Molnby strax norr om Vallentuna. Den utgrävning vi skulle påbörja var till ytan, komplexiteten och tidsomfånget mycket stor. Vi visste att vi antagligen skulle få möjlighet att undersöka ovanligt kompletta miljöer nästan oavsett tidsperiod. När vi väl klivit in i landskapet med grävmaskiner, spadar och skärslevar och blottlagt vad som fanns kvar efter forna tider visade det sig mycket riktigt att platsen hade bebotts och brukats under mycket lång tid. I området fanns lämningar från den sena stenåldern ända fram till 1800-talet.

Vår nya bok En plats – två landskap är en fördjupad vetenskaplig bearbetning av platsens historia. Boken handlar framför allt om de två tidsperioder som var mest framträdande vad gäller lämningarnas omfattning och mångfald.

Från bronsåldern och den äldsta järnåldern har vi kunnat studera ovanligt kompletta miljöer med gravar, kulthus, bostadshus, skärvstenshögar, offerstenar, åkermarker och bronsgjutning. Genom att jämföra Molnbys lämningar och fynd med andra undersökta platser från motsvarande tidsperiod, främst i Mälardalen, kan vi bredda och fördjupa bilden av bronsålderns människor och hur deras livsmiljöer kunde se ut och variera.

Den andra tidsperioden är den nyare tiden, främst 1600- och 1700-talen, när platsen gick under namnet Snapptuna. Här bodde då obesuttna människor: torpare, landbor och smeder under Molnby säteri. I denna del av boken studerar vi Snapptunabornas livsvillkor och kontaktnät i jämförelse med andra arkeologiskt undersökta miljöer samt uppgifter i skriftliga källor. Vidare rekonstruerar vi det större torplandskapet i Vallentuna socken, och Snapptunas plats i det, med hjälp av äldre kartor och skriftligt källmaterial.

En tredje period finns egentligen också i boken, medeltiden. I avsnittet om de medeltida lämningarna undersöker vi vad vi kan ta reda på om den bebyggelse med smedja som vi undersökte, som inte återfinns i några skriftliga källor och som inte hade varit känd utan Molnbyprojektet.

Boken finns att ladda ner här.

Och för dig som vill läsa om resultaten i lite mer lättsmält form, och om fler tidsperioder i Molnby, misströsta inte! Inom kort kommer en populärvetenskaplig tidskrift om utgrävningarna, vi återkommer om detta!

Login