logga transparent 350px

Högsommar i Molnby

Högsommar, och undersökningarna fortskrider i mindre skala här i Molnby. Mesta tiden går åt till att bana av matjord och få fram fornlämningarna, men en smedja och ett litet bostadshus har vi hunnit undersöka. Huset har använts i början av 1700-talet och har bestått av ett enda rum med en spis i ena hörnet och med en stensatt ingång i motsatt ände. Förmodligen har huset varit smedens bostad.

Vi har också hittat ganska omfattande spår av äldre åkerbruk. För att komma fram med plog eller årder har marken röjts från mindre stenar som lagts upp i små rösen intill block och hällar, men också samlats till kraftiga stensträngar som delar in området i ett regelbundet mönster. Eftersom smedens lilla hus hade byggts delvis ovanpå en sådan stensträng, kan vi säga att odlingen åtminstone är äldre än tidigt 1700-tal. Hur gammal återstår dock att ta reda på.

StensträngEn av de kraftiga stensträngarna. Bara mindre stenar har röjts bort från marken medan större fått ligga kvar, vilket tyder på ett ålderdomligt jordbruk.

Undersökningsstart Molnby

Arkeologikonsult har landat ett av sina största uppdrag någonsin och den 13 juni sätter vi igång!
SL ska bygga en depå utmed Roslagsbanan i Molnby, Vallentuna och vi har fått i uppdrag att undersöka de fornlämningar som berörs av byggnationen. Området är kring 130 000 m2 stort, vilket motsvarar ungefär 18 fotbollsplaner. Inom området finns en rad fornlämningar av olika slag, bland annat boplatser och gravar från bronsålder- äldre järnålder. Lämningar efter Snapptuna gård och Snapptuna torp kommer också att undersökas. Gården finns i skriftligt material redan 1545. I den historiska bebyggelsen ingår också flera smedjor.
Vi kommer att börja i en del av området under juni och juli och i augusti drar vi i gång för fullt. Då kommer vi också att börja hålla visningar på platsen. Områdets sydligaste del kommer att undersökas först under våren 2017. Information om vårt arbete och tider för visningar kommer att finnas här på hemsidan så håll utkik!

Login