fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Ett kulthus från bronsåldern i Trottaberg

Nu är vi färdiga med vår undersökning i Trottaberg i Söndrum utanför Halmstad, och har påbörjat bearbetningen av våra resultat. Undersökningen berörde två fornlämningar på ömse sidor om en höjdrygg (se drönarbild). På höjdryggen, där dagens bebyggelse är belägen, finns ett tiotal gravar och en rest sten. Gravarna är inte undersökta men tillhör sannolikt bronsåldern eller den äldsta järnåldern.  På den östra ytan framkom en boplats med ett stort antal hus. Hittills har sammanlagt 25 hus identifierats inom ytan men sannolikt blir det fler innan efterbearbetningen är färdig. Vi vet att den nu undersökta bebyggelsen är del av ett större boplatsområde som sträcker sig söderut och österut, det. Boplatsområdet har ett långt tidsdjup och spänner över en period från yngsta stenålder in i medeltid. Inom den västra ytan fanns bara ett hus.  

Läs mer

Befästningslinje i Täby

Arkeologikonsult är i slutfasen av arbetet med att mäta in och registrera för oss ovanligt sentida lämningar i Täby, norr om Stockholm. Det rör sig om militära lämningar som ingick i en befästningslinje, Norra fronten, som anlades 1902–20 en bit utanför dåvarande Stockholm. Syftet var att skydda huvudstaden mot en överraskande fientlig landstigning i Roslagen, och en motsvarande försvarslinje anlades även söder om staden. Befästningslinjen bestod av skyttegravar, artilleriställningar och T-formade bunkrar av betong, vars karakteristiska utseende gav upphov till lokalbefolkningens namn på befästningarna: ”Korvlinjen”. Trots att försvarslinjen måste ha tett sig föråldrad efter erfarenheterna under första världskriget förstärktes den under andra världskriget, bland annat med kulspruteställningar och vägspärrar.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login